Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o.

Teší nás Váš záujem o stránku spoločnosti Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o.

Spoločnosť Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o. so sídlom v Dobšinej, na ulici Niže mesta 1039, zabezpečuje verejnoprospešné služby a činnosti.

Jediným spoločníkom spoločnosti je mesto Dobšiná so 100 % účasťou, ktorú voči spoločnosti zastupuje primátor mesta Dobšiná a poslanci mesta Dobšiná ako poradný orgán jediného spoločníka mesta Dobšiná.

Obchodné meno: Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o.

IČO: 31 685 170

DIČ: 2020937721

IČ DPH: SK2020937721

Typ spoločnosti: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo (úplná adresa): Niže mesta 1039, 049 25 Dobšiná

Vznik: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro.,vo vložke 4201/V zo dňa 08.02.1994

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ:

Milan Lukáč

mobil: +421 904 239 761

e-mail: milan.lukac@dobsina.sk

Valné zhromaždenie: primátor mesta Dobšiná - Ján Slovák

Dozornú radu spoločnosti tvoria: poslanci Mestského zastupiteľstva: Jozef Gorej, PaedDr. Anna Klausmanová, Juraj Floch, Ing. Tomáš Mišanko, Radovan Žori, Ing. Milan Krivanský, Milan Horváth, Ing. Miriam Vlčeková, Ján Hudák, Slavomír Kuchár.

Dôležité ! 

Pridané 08.06.2016

Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o. informuje obyvateľov Dobšinej, že od 1.7.2016 už nebude vykonávať zber pneumatík - na základe Zákona č. 79/2015  zo 17. marca 2015 o odpadoch.

Priadané 29.02.2016

Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o. informuje obyvateľov Dobšinej, že dňa 29.2.2016 mesto Dobšiná vypovedalo zmluvu so spoločnosťou EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. to znamená, že Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o. od 1. marca 2016 už nie je oprávnený vykonávať správu a údržbu verejnej kanalizácie v Dobšinej. 

Kompletná správa a údržba verejnej kanalizácie od 1. marca 2016 prechádza pod Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s.

Navštívte tiež

Mestské lesy Dobšiná, spol. s.r.o.

Mesto Dobšiná

Pracovná doba pre Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o.

Súbor na stiahnutie