Zber a odvoz odpadu 

Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o.
Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o.

Spoločnosť Podnik služieb mesta Dobšiná s.r.o. zabezpečuje zber zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho činnosťou fyzických osôb a inštitúcií pôsobiacich na území mesta Dobšiná.  Zber a vývoz zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje vozidlom MERCEDES BENZ Econic - RV 486BZ. Zmesový komunálny odpad je na základe zmluvnej spolupráce zneškodňovaný skládkovaním na skládke odpadov v Spišskej Novej Vsi.

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v meste Dobšiná

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v meste Dobšiná na rok 2020

Zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností na rok 2020

Ponúkané služby

V rámci nakladania s odpadmi ponúkame pre podnikateľské subjekty a pre súkromné osoby na základe  objednávky vývoz odpadov uskutočňovaný vozidlom MITSUBISHI FUSO - RV 574-BZ s nadstavbou reťazových ramenových kontajnerových nakladačov do váhy odpadu max 3,0 ton. K tomuto účelu používame oceľové veľkokapacitné kontajnery o objeme 3 m3. 

Cenník dopravných služieb pre MITSUBISHI FUSO - RV 574-BZ  (ceny sú uvedené bez DPH) 

Jazda vozidla


1,20€ / km (každý prejedený km)

Naloženie, zloženie a vysypanie kontajnera

3,33€ / 20 min.

Prenájom kontajnera


3€ / každý aj začatý deň

Cena za uloženie odpadu ( výlučne odpad kat. ,,O " podľa Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (ceny sú uvedené bez DPH)

Objemný odpad

kat. č. 200 307   

45€ / tona

Zmiešané odpady zo stavieb a demolácii  

kat. č. 170 904   

35€ / tona

Konáre, lístie, biologicky rozložiteľný odpad  

kat. č. 200 201   

16€ / tona

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: Róbert Mol, e-mail: robert.mol@dobsina.sk